Obchodní podmínky e-shopu

 1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, a to společností Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o. na straně jedné (dále jako „prodávající“) a kupujícím na straně druhé.

Provozovatelem a prodávajícím je společnost Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o., IČ 01505505, se sídlem Vochov 202, 330 23 Vochov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni pod sp. zn. C 28534, e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. +420 721 648 725, web www.zahrada-dilna-stroje.cz

Spotřebitelem  je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná. 

Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v těchto obchodních podmínkách pro podnikatele.

Pokud jsou v těchto obchodních podmínkách uvedena práva spotřebitele, nevztahují se na podnikatele.

 1. Uzavření kupní smlouvy

Kupní smlouva je uzavřena okamžikem odeslání potvrzení prodávajícího, že zboží objednané kupujícím je k dispozici.

 1. Doprava zboží

Zboží zasíláme následujícími způsoby:

 • Česká pošta
 • Dopravní společnost Schenker

Poštovné je vždy uvedeno v objednávkovém formuláři před odesláním objednávky.

 1. Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Kupující – spotřebitel má právo do 14 dnů odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu.

Tato lhůta běží ode dne následujícího po dni převzetí zboží kupujícím.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat prodávajícího formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo e-mailem). Kupující je oprávněn použít níže uvedený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však jeho povinností.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 1. Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud kupující – spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy, prodávající mu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o odstoupení od smlouvy, vrátí všechny platby, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený prodávajícím). Pro vrácení plateb použije prodávající stejný platební prostředek, který použil kupující, pokud kupující výslovně neurčí jinak.

S vrácením platby je prodávající oprávněn vyčkat do doby, než obdrží vrácené zboží nebo než kupující prokáže, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.

Kupující je povinen vrátit zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy oznámil prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud kupující odešle zboží zpět před uplynutím 14 dnů na adresu prodávajícího. Kupující nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.
Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 1. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát: Zahrada-Dílna-Stroje s.r.o.

e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum obdržení:

Jméno a příjmení spotřebitele:

Adresa spotřebitele:

Podpis spotřebitele:
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum:

 1. Důsledky nepřevzetí zásilky se zbožím

Nepřevezme-li kupující zboží zasílané na dobírku při jeho dodání a zboží se z tohoto důvodu vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat náhradu škody, spočívající v nákladech na dopravu a zabalení zboží, a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. V případě, že kupující neuhradí škodu na základě výzvy prodávajícího do 14 dnů, bere na vědomí, že věc může být předána k řešení advokátní kanceláři včetně soudního vymáhání. Požaduje-li kupující opětovné zaslání zboží, je povinen uhradit náklady s tím spojené. Prodávající je v takovém případě oprávněn požadovat, aby kupující tyto náklady uhradil předem.

 1. Vadné plnění

Věc je vadná, zejména není-li dodána v deklarované jakosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc v okamžiku, kdy ji kupující převezme, byť se projeví až později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. Povinností kupujícího je podle možnosti zboží prohlédnout co nejdříve po jeho převzetí. Neoznámí-li kupující vadu zboží včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Neoznámí-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud kupujícímu právo z vadného plnění nepřizná.

Podle § 2165 občanského zákoníku je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Podle § 2167 občanského zákoníku se ustanovení § 2165 nepoužije u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím. Podle § 2168 občanského zákoníku si lze při koupi použitého spotřebního zboží ujednat zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na polovinu. Potvrzením objednávky použitého zboží z internetového obchodu prodávajícího přistupuje kupující na toto ujednání o zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění na 1 rok.

 1. Reklamační řád

Jakmile kupující zjistí vadu zboží, je jeho povinností o tom informovat prodávajícího bez zbytečného odkladu osobně, poštou nebo e-mailem (kontakty viz čl. 1). Současně s touto informací nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen zaslat nebo předložit reklamované zboží prodávajícímu k posouzení reklamace. Současně s tím nebo bez zbytečného odkladu poté je kupující povinen sdělit prodávajícímu, jaký způsob vyřízení reklamace zvolil (sleva z kupní ceny nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz). Tuto volbu nemůže kupující měnit bez souhlasu prodávajícího.

Prodávající posoudí reklamaci do 30 dnů od obdržení reklamovaného zboží a o jejím vyřízení bude kupujícího v této lhůtě informovat. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Právo na náhradu nákladů je třeba uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, jinak soud nemusí náhradu kupujícímu přiznat.

 1. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů kupujícího je upravena ve zvláštním dokumentu, dostupném na internetových stránkách prodávajícího.

 1. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., web: adr.coi.cz. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1. Závěrečná ustanovení

Potvrzením objednávky zboží prodávajícího bere kupující na vědomí, že vzájemný vztah stran se řídí českým právním řádem. Kupující odesláním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v okamžiku odeslání objednávky. 

Odběr newsletteru

Přihlaste se k odběru našich e-mailových novinek.
Souhlasím se zásadami:
Zásady ochrany osobních údajů

Kontakt Česko

Kontakt Slovensko